Drobečková navigace

Úvod > Jak se stanete naším klientem > Práva a povinnosti klientů

Práva a povinnosti klientů

Práva

 • Každý klient může užívat zařízení, vybavení a služby Domova v souladu s Domácím řádem a se smlouvou o ubytování a službách.
 • Každý klient se může obracet na příslušné pracovníky Domova o radu či pomoc ve všech otázkách svého pobytu, zdraví a osobního života. Může požadovat v rámci možností také účelnou pomoc a radu, zvláště v případech, kdy musí jednat se státními a jinými orgány a institucemi. Každý pracovník Domova musí klientovi vždy pomoci alespoň radou.
 • Klienti mají právo na stížnosti písemné, osobní nebo anonymní. Během přijetí jsou seznámeni se stížnostními postupy ve směrnici č.3/2004. Mohou se obracet také na sestry, které dotazy a stížnosti předají a sdělí nadřízeným pracovníkům Domova. Mohou si stěžovat prostřednictvím zástupce z řad přátel, výboru obyvatel, personálu nebo příbuzných, který je může doprovázet také k projednávání u ředitele.
 • Ve společných prostorách Domova je umístěna schránka na dotazy a stížnosti, které budou zodpovězeny sociálním pracovníkem při shromáždění v jídelně, vždy jednou týdně po výběru schránky. Podepsané dotazy a stížnosti budou projednány přímo s klientem, který je podal.
 • Cennosti a peníze si může klient uschovat v trezoru Domova. Neučiní-li tak, Domov pro seniory nezodpovídá za případně vzniklou škodu. Na přání klienta je pracovník povinen volat Policii ČR k šetření.

Povinnosti

 • Klient dodržuje pravidla slušného chování k ostatním obyvatelům, k personálu a na veřejnosti, neboť se tak podílí na pověsti celého zařízení. Snaží se podle svých sil podílet také na celkově příjemném a přátelském ovzduší Domova.
 • Klienti dodržují podle svých schopností a možností základní pravidla hygieny a bezpečnosti. Nevstupují do provozních místností (kuchyně, sklady, garáže, kotelna, dílna).
 • Klienti se podílejí na hospodaření s vodou a energiemi Domova tím, že šetří vodou, svítí v místnostech jen podle potřeby a také udržují čistotu v budově i jejím okolí.
 • Kouření je v domově vymezeno na místnost kuřárny a terasu. V jiných místnostech, na pokojích, chodbách a WC, je přísně zakázáno. Bezpečně vyhaslý obsah popelníku kuřák vysype do plechové nádoby, která je umístěna v kuřárně i na terase.
 • Každý klient zachází s majetkem Domova podle jeho určení, bez úmyslného poškozování a ničení. Přemisťování nábytku je možné pouze s vědomím a svolením personálu Domova. Škodu způsobenou úmyslně, případně v podnapilém stavu, klient uhradí.
 • Do cizího pokoje klienti mimo závažných důvodů nevstupují a ctí nedotknutelnost osobního vlastnictví a soukromí ostatních.
 • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu jak na pokoji , tak ve skříni a nočním stolku. Skříň a noční stolek se uklízí vždy za přítomnosti klienta.
 • Klientům se doporučuje respektovat pokyny zaměstnanců Domova a dodržovat opatření, doporučená lékařem.
 • Požívání alkoholu není výslovně zakázáno, pokud jde o osobní potřebu v míře společensky únosné a tolerovatelné. Tedy do míry, kdy není klient ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Nedoporučuje se obstarávat, donášet a nabízet alkohol klientům užívajícím léky.
 • Na pokojích není dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Případné individuální požadavky klientů je možno řešit v rámci areálu Domova pro seniory. Návštěvy nesmějí do objektu vodit zvířata. Výjimka je možná pouze po projednání se sloužícím personálem.
 • Každý klient poslechne pokynů personálu ve výjimečných, krizových situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.